Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. (dalej Zbych-Pol & Mobet ) z siedzibą i adresem w Mogilnie przy ul. Betonowej 2.


Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Zbych-Pol & Mobet ?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisie Zdolniacha, możesz się skontaktować z przedstawicielem Zbych-Pol & Mobet, wykorzystując wskazane dane kontaktowe:
 biuro@zdolniacha.com.pl


Skąd Zbych-Pol & Mobet ma Twoje dane?


Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji zgłoszenia do udziału w castingu do Zdolniacha Ty też jesteś bosski!


Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zbych-Pol & Mobet?
Zbych-Pol & Mobet przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić uczestnictwo w castingu do Zdolniacha Ty tez jestes bosski!


Zbych-Pol & mobet jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu Castingu) oraz, w zakresie szczególnych kategorii danych (takich jak informacje o Twoich preferencjach, upodobaniach, zainteresowaniach, poglądach, wyborach, historii życia) na podstawie odrębnie wyrażonej zgody a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).


Czy musisz podać Zbych-Pol & Mobet swoje dane osobowe?


Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, wizerunek jest dobrowolne jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w zabawie.


Jakie masz uprawnienia wobec Zbych-Pol & Mobet w zakresie przetwarzanych danych?


Możesz żądać od Zbych-Pol & Mobet: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
•    w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Zbych-Pol & Mobet; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
•    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Zbych-Pol & Mobet sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Zbych-Pol & Mobet ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
•    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Zbych-Pol & Mobet do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?


Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
•    przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
•    dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.


Komu Zbych-Pol & Mobet udostępnia Twoje dane osobowe?

Dane mogą być również przekazywane podmiotom współorganizującym konkurs w celu realizacji programu Zdolniacha Ty też jesteś bosski!


Jak długo Zbych-Pol & Mobet przechowuje Twoje dane osobowe?


Twoje  dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Castingu lub do momentu, w którym wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej.
Zbych-Pol & Mobet przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres  czasu istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.


Zbych-Pol & Mobet  nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Zbych-Pol & Mobet nie profiluje Twoich danych osobowych ani nie przetwarza ich automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa.