TEGOROCZNI JURORZY

Weź udział!

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2019. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie przez formularz na stronie. W dniach 4-5 luty przeprowadzony zostanie casting, który wyłoni uczestników konkursu. 24 lutego podczas uroczystej gali w Restauracji Boss uczestnicy będą prezentowali swoje talenty przed znakomitym jury w składzie : – Andrzej Starowicz – przewodniczący – Michał Wiśniewski – Zespół Ich Troje – Jacek Łągwa – zespół Ich Troje – Agata Buczkowska- zespól Ich Troje – Dominika Tajner- Wiśniewska Na zwycięzców Czekaja atrakcyjne nagrody. Całość poprowadzi dziennikarz i prezenter Piotr Woltman.

1 + 2 = ?

REGULAMIN

I Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu typu talent show pn. Zdolniacha 2019 jest restauracja Boss ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno, zwana dalej Organizatorem.

II Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą przystąpić do niego wszyscy chętni bez względu na adres zamieszkania i wiek, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego.
2. Uczestników nie dzieli się na grupy wiekowe.

III Konkurs
1. Celem konkursu jest wyłonienie talentu i promowanie zdolnych ludzi. Przedmiotem konkursu jest prezentacja własnego talentu.
2. Uczestnik konkursu (osoba lub zespół) mogą wykonać nie więcej niż jedną prezentację.
3. W przypadku dużego zainteresowania konkursem Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji, o terminie którym poinformuje zarejestrowanych Uczestników.
4. Finałowa gala konkursu Zdolniacha 2019 oraz rozdanie nagród odbędzie się 24 lutego 2019 roku w restauracji Boss przy ul. Betonowej 2 w Mogilnie.

IV Zasady uczestnictwa
1. Widowisko nie może być dłuższe niż 5 minut.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.zdolniacha.com.pl.
3. W przypadku grup zorganizowanych (np. muzycznych, tanecznych, etc.) wymaga się wyznaczenia lidera grupy.
4. Każda osoba przystępująca do konkursu Zdolniacha 2019 podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97). Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych wizerunku i danych, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

V Ocena uczestników
1. O ostatecznym wyniku zadecyduje komisja konkursowa.
2. Swoją nagrodę przyzna również publiczność zgromadzona podczas finałowej gali konkursu.

VI Nagrody
1. Dla laureatów talent show Zdolniacha 2019 przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.

VII Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie Zdolniacha 2019 jest dobrowolny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy uczestników z podaniem danych osobowych tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia, zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez podania przyczyny.
5. Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminem, rozstrzyga Organizator.